Investice

Našim klientům poskytujeme právní služby související s poskytováním služeb a s obchodováním na finančních trzích, zejména se zaměřujeme na služby týkající se investic na finančních trzích, a to jak pro investory, tak pro investiční zprostředkovatele, investiční společnosti nebo obchodníky s cennými papíry nebo banky.

Máme zkušenosti se zastupováním klientů, kterým byla znehodnocena jejich investice např. v kolektivním investování nebo kteří utrpěli újmu při užívání platebních služeb nebo při investicích do různých finančních služeb, jako je životní pojištění, spoření na postproduktivní věk nebo stavební spoření. Stejně tak zastupujeme klienty, kteří využili různých forem úvěrů. Máme také praktické zkušenosti s řízením před finančním arbitrem.

Pro investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele poskytujeme právní služby související s chodem jejich podnikání, včetně služeb compliance. Zastupujeme naše klienty také v řízení před Českou národní bankou.


Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • zastupováním klientů v řízení před finančním arbitrem,
  • zastupováním klientů v soudním řízení,
  • zastupováním klientů v řízení před Českou národní bankou,
  • prosazováním ochrany klientů finančních služeb,
  • právními službami pro investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a banky.